Vertrouwenspersoon


Binnen de OVD hebben wij Twee Vertrouwens Contactpersonen (VCP).  De VCP is het eerste aanspreekpunt is voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand die bekend is binnen de sportvereniging.

De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur.

Jerry Schuurman: jerry@ovdiemen.nl

Magdalena Ketelaar-Grijpstra: magdalena@capital-m.com

Preventie Seksuele Intimidatie en andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag in sportverenigingen

  1. De maximaal haalbare voorzorgsmaatregelen te nemen binnen de eigen sportvereniging om Seksuele Intimidatie en andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag in deze sportvereniging te voorkomen. Hierbij zal specifieke aandacht worden besteed aan minderjarigen als risicogroep.

Onder het ‘maximaal haalbare’ valt tenminste het volgende: het thema Grensoverschrijdend Gedrag wordt opgenomen in het beleid van de sportvereniging met daarin vastgesteld het aannamebeleid ten aanzien van trainers/ coaches en waar leden terecht kunnen voor meldingen/ klachten/ vragen (vertrouwenscontactpersoon) en wat dan de procedure is.  Tevens vindt hierover zorgvuldige communicatie plaats naar leden.

  1. Ervoor zorg te dragen dat de voorzorgsmaatregelen toepassing krijgen in de praktijk van de sportvereniging.
  2. Waar mogelijk actief gebruik te maken van de methoden en materialen die door NOC*NSF en de eigen sportbond worden uitgereikt.
  3. Ervoor te zorgen dat in de eigen sportvereniging besluiten zijn genomen en draagvlak is gecreëerd is voor de toepassing van de maatregelen ter preventie van Seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend Gedrag binnen een jaar na ondertekening.

De volgende definitie van Seksuele Intimidatie wordt gehanteerd:

  1. Onder Seksuele Intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst* verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een Seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
  2. Onder Seksuele Intimidatie, zoals vermeld in lid 1, zijn mede begrepen de in de artikelen 239 t/m 250 (Titel XIV: Misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.

*De definitie van Seksuele Intimidatie’ omvat gedragingen die als ongewenst ervaren kunnen worden. Een ervaring van een persoon is echter moeilijk te objectiveren. Het gaat in dit geval om een ervaring die valt buiten wat algemeen maatschappelijk wordt aanvaard als een normale omgangsnorm, inclusief verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag.

Het doel van de intentieverklaring is te zorgen voor een veilig klimaat binnen de eigen sportvereniging door Seksuele Intimidatie en andere vormen van Grensoverschrijdend Gedrag bespreekbaar te maken, alle betrokkenen bij de organisatie goed te informeren over het beleid, het risico op incidenten zo klein mogelijk te maken en deze, indien ze voorkomen, op adequate manier af te handelen.